Voor de organisatie van landelijke en regionale evenementen werkt c3 samen met diverse organisaties die zich bezighouden met talentontwikkeling van jongeren.

  • C3 organiseert samen met bedrijven de Lab Experience Days. Op deze dagen zijn jongeren welkom in het lab om zelf te ervaren hoe het is om daar te werken. Ook wordt in samenwerking met de mbo-, hbo- en wo-instellingen uit de directe omgeving een informatiemarkt georganiseerd, zodat de scholieren gelijk ervaren welke richtingen er horen bij de wereld van de chemie. Ook ouders en docenten zijn welkom op Lab Experience Days.
  • C3 organiseert samen met brancheverenigingen voor kunststof en papier gastlessen voor het voorgezet onderwijs. Bedrijven zitten te springen om goede werknemers en volgens cijfers van de UWV wordt dat voor bepaalde sectoren een steeds groter probleem. C3 levert graag een bijdrage aan talentontwikkeling door doelgroepgerichte gastlessen te ontwikkelen en deze te laten verzorgen door mensen uit de praktijk. Zo laat je scholieren op actieve en speelse wijze kennismaken met werkveld en productieprocessen.
  • Ook is er een nauwe samenwerking met experts en onderzoekers uit het bedrijfsleven en de universiteiten. Zij verzorgen gratis gastlessen op scholen en helpen mee om onderzoek op aantrekkelijke wijze aan kinderen en jongeren te presenteren. Daarnaast adviseren professionals c3 inhoudelijk bij de uitvoering van de verschillende programma’s door zitting te nemen in een stuurgroep of de c3-raad.
  • C3 stelt het zeer op prijs dat er ieder jaar weer docenten en leerkrachten meewerken aan onderzoek om de onderwijsmaterialen en -activiteiten te optimaliseren. Daarbij zetten zij regelmatig de deuren open van hun klaslokaal, zodat nieuwe middelen bij de doelgroep zelf getest kan worden.
  • Verder werkt c3 samen met landelijke en regionale partners die zich inzetten voor Wetenschap & Technologie in het onderwijs: het Techniekpact, PBT, TechniekTalent.nu, hogescholen, pabo’s, wetenschapsknooppunten en wetenschapsmusea, zoals NEMO, het universiteitsmuseum Utrecht en het Watermuseum.

C3 maakt ook deel uit van verschillende netwerken op het gebied van voorlichting over de chemische en bètatechnische sector. Hieronder staan enkele van de netwerken waarbinnen c3 samenwerkt nader toegelicht.

Jongeren en Technologie Netwerk Nederland

C3 participeert al sinds 2002 in het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland (Jet-Net). Jet-Net is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid met als doel havo/vwo-leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. C3 is lid van het kernteam van Jet-Net en neemt actief deel aan evenementen zoals de Jet-Net Career Days en de webcast.

Promotie proces- en laboratoriumtechniek

C3 coördineert het landelijke netwerk Promotie Proces- en laboratoriumtechniek Nederland (PPN). De leden van het PPN-netwerk houden zich bezig met de promotie van opleidingen en beroepen in de laboratorium- en procestechniek onder jongeren.

Scheikunde voorlichtersnetwerk

C3 participeert in het Scheikunde voorlichtersnetwerk. Doel is het uitwisselen van ervaringen over onder andere het geven van voorlichting aan middelbare scholieren. Het netwerk bestaat uit voorlichters van chemiegerelateerde universitaire opleidingen.

Meer samenwerkingen

C3 is ook betrokken bij de Human Capital Agenda van de Topsector Chemie. Naast het ontwikkelen van activiteiten hiervoor, nam c3 deel aan de analyse rondom de arbeidsmarkt voor chemici en verwante sectoren.

In samenwerking met het SLO en chemiedidactici coördineert en ondersteunt c3 de vakcoördinatoren scheikunde van de bètaregionale steunpunten (netwerken VO-HO). De samenwerking met techniektalent.nu krijgt steeds meer vorm, doordat er gestuurd wordt op deelname, afstemming en coördinatie van activiteiten.

C3 kende ook een succesvolle samenwerking met science centra, waarbij een landelijke challenge ‘De Bruisraket’ werd georganiseerd.