Disclaimer

Het intellectueel eigendom van de inhoud van c3.nl, exactwatjezoekt.nl, expeditionchemistry.nl, proef.info, imaginationatwork.nl, kunststofoveral.nl, labexperience.nl en mijnscheikunde.nl en de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, fimpjes en combinaties daarvan en de programmatuur ligt bij Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3).

Toestemming voor gebruik van de content van bovengenoemde websites of delen daarvan

Onderwijs
Scholen en leraren mogen lesmaterialen, beeldmateriaal en teksten van C3 dupliceren en bewerken voor hun leerlingen en vrijelijk publiceren binnen de media en middelen van de school. Bijvoorbeeld op de schoolwebsite of in een elektronische leeromgeving als Magister. Leuk als we een linkje krijgen zodat we weten dat ons materiaal wordt gebruikt! Het is niet de bedoeling dat scholen en leraren het materiaal zelf aan derden aanbieden, bijvoorbeeld via een artikel in het scoutingmagazine.

Andere partijen
Met andere partijen denken wij graag mee hoe C3-materialen en -teksten kunnen worden gebruikt, gepubliceerd en gedupliceerd. Wij vinden het belangrijk dat C3 als organisatie duidelijk zichtbaar blijft als ontwikkelaar van de materialen en/of teksten en dat er actief wordt verwezen naar ons overige aanbod.

Uitgangspunten zijn:

  • C3 geeft geen toestemming voor commercieel gebruik van haar materialen en teksten.
  • Altijd vooraf schriftelijk met C3 afstemmen over waar en hoe het materiaal wordt gebruikt. C3 behoudt zich het recht voor om geen toestemming te verlenen, zonder opgave van redenen.
  • Er moet altijd sprake zijn van bronvermelding en naamsvermelding C3. Voor naamsvermelding dient een logo te worden aangevraagd bij C3. Ook dient te worden doorgelinkt of verwezen naar c3.nl/ontdekchemie en/of exactwatjezoekt.nl.
  • Materialen en teksten mogen nooit zonder toestemming worden bewerkt of gedupliceerd.
  • Na toestemming, behoudt C3 zich het recht voor om partijen alsnog te verzoeken weergaves aan te passen of te verwijderen. Bijvoorbeeld wanneer deze niet (meer) passen bij de professionele maatstaf die C3 hanteert voor materialen, vormgeving en teksten.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan C3 niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. C3 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en de lesmaterialen, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Informatie van derden

De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. C3 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.