Wat we doen
C3 streeft ernaar om, in dialoog met de samenleving, wetenschappelijk verantwoorde informatie uit te wisselen, die bijdraagt aan een evenwichtige beeldvorming over de chemie en de daaraan gerelateerde vakgebieden, alsmede de daarbij horende beroepsactiviteiten en studies.

Missie
C3 brengt chemie tot leven en geeft jongeren de kans hun talenten in de chemie te ontdekken. C3 wil kinderen en jongeren laten ervaren wat chemie is, wat je ermee kunt en hoe chemie bij het leven hoort.

Visie
C3 wil 4- tot 12jarigen door middel van onderzoekend en ontwerpend leren in aanraking laten komen met Wetenschap en Technologie in het algemeen en chemie in het bijzonder. Voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar ligt de focus op beroepen- en studievoorlichting. Achterliggende gedachte hierbij is dat je om het werkveld chemie geen hokjes kunt zetten en daarom biedt c3 loopbaanoriëntatie gericht op beroepen en studies binnen alle zeven bètawerelden.

Strategische doelen
C3 wil in de komende vijf jaar een aantal doelen realiseren. Het accent ligt hierbij op:
hoe c3 de kinderen en jongeren wil bereiken
hoe c3 hierop de organisatie wil inrichten
hoe c3 extra gelden wil werven om meer kinderen en jongeren te bereiken.
Lees hier de samenvatting van het strategisch plan.
C3 activiteiten zijn gericht op drie keuzes die kinderen en jongeren tijdens hun schoolperiode moeten maken op een bepaalde leeftijd:
heb ik affiniteit met W&T? 7-12 jaar
welk vakkenpakket kies ik? rond 14e jaar
welke vervolgopleiding kies ik? 16-18 jaar
C3 wil dat kinderen en jongeren deze keuze bewust en beargumenteerd maken. Om een keuze beargumenteerd te maken, hebben kinderen en jongeren ervaringen nodig waarop wordt teruggekeken. ‘Zelf ervaren’, zorgt bij jongeren voor een realistisch beeld van de wereld van chemie. Daarnaast is ‘ervaren’ (lees: op een actieve manier bezig zijn met chemie) in de vorm van experimenteren de basis voor elke scheikundige ontdekking en in die zin onderdeel van het DNA van c3.
Het onderwijs wordt als belangrijkste intermediair gezien om ervaringen aan te bieden. Via het onderwijs is de kans aanmerkelijk groter dat de activiteiten en materialen geborgen worden in het lesprogramma en op die manier wederkerend worden.
Gericht op specifieke doelgroepen ontwikkelt en coördineert c3 ervaringen in de vorm van uiteenlopende activiteiten en (les)materialen. C3 biedt ondersteuning aan docenten, decanen, leerkrachten, pabo-studenten, ouders, TOA’s en activiteitenbegeleiders om de activiteiten en materialen goed tot hun recht te laten komen.

Financiële middelen
C3 wordt structureel ondersteund door de vier vaste partners VNCI, KNCV, OVP en DAS. Daarnaast ontvangt c3 jaarlijks financiële steun van ongeveer 45 chemische bedrijven of brancheorganisaties. Dat kan een eenmalige donatie zijn, maar heeft ook vaak een meerjarige vorm; bijvoorbeeld in het kader van een samenwerking voor een programma of project. Verder dient c3 jaarlijks nieuwe aanvragen in voor outreach gelden van het sectorplan natuur- en scheikunde.

Beheer en beloning
Het bestuur is verantwoordelijk voor c3 en benoemt de directeur. Het bestaat uit vertegenwoordigers van de vier vaste partners, heeft een onafhankelijke voorzitter en komt minstens twee keer per jaar bijeen. Voorzitter en leden zetten zich onbezoldigd in en krijgen geen beloning toegekend. Het bestuur wordt ondersteund door het bureauteam onder leiding van de directeur. De directeur rapporteert het bestuur over de balans, personele ontwikkelingen, projecten en behaalde resultaten.

Uitvoering
Het team van c3 bestaat uit ervaren projectleiders met een scheikundige achtergrond en kennis van wetenschapscommunicatie en didactiek. Alle projectplannen worden opgesteld met begroting, planning en een gedetailleerd overzicht van benodigde uren en materialen. Voor grote projecten of programma’s worden een stuurgroep of werkgroepen ingesteld. Door middel van systematisch overleg houden de projectleiders hun samenwerkingspartners op de hoogte van de voortgang. Na afloop volgt een evaluatie en een verantwoording van de gemaakte uren en kosten.